Zarejestruj sie

Zalóz nowego uzytkownika

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE(OWH)

§1 WSTĘP

GP Sport Marketing poprzez stronę internetową www.odendo.pl oferuje profesjonalną platformę aukcji online, na której to sprzedawcy oferują towary, a kupujący poprzez licytacje mogą je nabyć.

§2 DEFINICJE

Terminy użyte  w  Ogólnych  Warunkach  Handlowych (OWH) oznaczają:

 

GP Sport Marketing - GP Sport Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Xll Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000529614.

 

odendo.pl - platforma aukcji online

 

Sprzedawca - Użytkownik będący wyłącznie klubem sportowym (bez względu na formę  prawną) oferujący do sprzedaży towary

 

Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez GP Sport Marketing

 

Licytant - Użytkownik, który złożył ofertę kupna towaru

 

Kupujący - Użytkownik, który podejmuje działania zmierzające do nabycia lub kupujący towary

 

Towar - rzecz lub usługa,która może być przedmiotem transakcji

 

Transakcja - procedura sprzedaży towarów

 

Konto - prowadzone dla użytkownika przez GP Sport Marketing pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem danych użytkownika

 

Rejestracja - procedura zakładania konta

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązania.

 

GP Sport Marketing udostępnia Sprzedawcom platform aukcyjną 2 razy w danym roku kalendarzowym przez okres maksymalnie 6 tygodni.

 

Sprzedawca wystawia na aukcję towary uzyskane od sponsorów. Sprzedawca gromadzi towary przez okres 3-4 miesięcy przed uruchomieniem aukcji.

 

Sprzedawca ustala moment rozpoczęcia i zakończenia pojedyńczych aukcji w ciągu 6 tygodni.


Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a GP Sport Marketing, której przedmiotem są usługi świadczone przez GP Sport Marketing

w ramach odendo.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych.

GP Sport Marketing może uzależnić rejestrację lub korzystanie z odendo.pl przez użytkownika od uwiarygodnienia jego danych.

 

GP Sport Marketing niezwłocznie po zawarciu umowy udostępnia sprzedawcy niezbędne dane do logowania,aby umożliwić mu korzystanie z platformy aukcyjnej www.odendo.pl.

W wyniku prawidłowej rejestracji GP Sport Marketing tworzy dla użytkownika konto przypisane do nazwy (loginu). Dane konta użytkownika muszą być kompletne i poprawne. Konta są niezbywalne. Nadużycie konta użytkownika musi być natychmiastowo zgłoszone za pomocą

Email-a wysłanego do GP Sport Marketing. Konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych użytkownik powinien je niezwłocznie zaktualizować.

 

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, nie może ich jednak wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień

Ogólnych Warunków Handlowych.

 

Niedopuszczalne jest w szczególności:

 • uczestniczenie w licytacji w ramach jednej transakcji przy użyciu więcej niż jednego konta,

 

 • składanie ofert we własnych transakcjach, transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, ze strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

 

 • dokonywanie kolejnej rejestracji w celu unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotych-czasowe działania w ramach odendo.pl.

 

 • używanie kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

 

 • udostępnienia konta firmowego osobom należycie umocowanym przez użytkownika do działania w jego imieniu.

Użytkownik, który udostępnił konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach odendo.pl.

 

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.

 

GP Sport Marketing zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez odendo.pl w przypadku stwierdzenia, że


bezpieczeństwo konta jest zagrożone. GP Sport Marketing może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła użytkownik natychmiast odzyska dostęp do konta.

 

W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy lub po upływie 6 tygodni użytkowania, założone konto sprzedawcy zostaje zablokowane/usunięte.

 

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie konta do działania na szkodę innych użytkowników odendo.pl.

 

Sprzedający zobowiązuję się do niewystawiania na transakcji towarów, którymi obrót narusza obowiązujące  przepisy  prawa  lub  uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane

za naruszające dobre obyczaje.

 

Wszelkie działania podejmowane przez użytkownika w ramach odendo.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania odendo.pl lub w inny sposób szkodzą innym użytkownikom.

§4 ZASADY PRZEPROWADZANIA AUKCJI

GP Sport Marketing, jako operator odendo.pl, umożliwia użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych i w tym celu udostępnia użytkownikowi odpowiednie narzędzia systemowe.

 

GP Sport Marketing nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że sprzedawca oraz kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego towaru.

 

Oferty mogą być składane tylko online za pośrednictwem strony internetowej platformy aukcyjnej: www.odendo.pl.

 

Aby wystawić towar w transakcji, sprzedawca powinien stworzyć jego opis. Tworząc opis transakcji, sprzedawca określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

 

Sprzedawca w trakcie wystawiania towaru w transakcji określa termin, od którego jest związany treścią opisu transakcji oraz od której zleca jej publikację GP Sport Marketing. W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu transakcji i publikacja nastąpią niezwłocznie.

 

Poprzez wystawienie towaru sprzedawca oświadcza, ze obrót wystawionym towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, ze jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta transakcja.

 

Opis towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent.


Opis towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązują-cych przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

lnformację zawarte w opisie transakcji mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danej transakcji. Sprzedawca jest związany treścią zawartą w opisie transakcji, jednakże może dokonać zmian

treści zawartej w opisie transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie transakcji przez sprzedawcę, które stanowią zmiany właściwości towaru.

 

Proponowane przez użytkowników ceny, jak i inne warunki transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających odendo.pl.

 

Sprzedawca jest zobowiązany określić sposób zapłaty za towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez wybór możliwości. Kupujący może płacić przez Paypal, kartą kredytową lub  zwykłym przelewem na konto wskazane przez odendo.pl.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych aukcji są zawsze podawane do wiadomości,

a poszczególne produkty mogą mieć różne godziny rozpoczęcia i zakończenia aukcji.

Użytkownik bierze udział w transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji. W celu dokonania takiej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

 

Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji licytant wyraża zgodę na przekazanie sprzedawcy informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Przystępując do transakcji licytacyjnej, licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych licytantów o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego licytanta, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę  pozwalającą przebić ofertę  tego licytanta o kwotę  postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwoty postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej- system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej.

 

Licytacja jest bezpłatna. W trakcie transakcji licytacyjnych licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego licytanta.

 

Zwycięzcą aukcji jest ten, kto na koniec aukcji oferuje najwyższą cenę. Zwycięzcą transakcji licytacyjnej jest licytant, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną - wygrywa licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny. Zwycięzca aukcji dostanie po zakończeniu aukcji,


na podany wcześniej adres e-mail, wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu, która zawiera tzw. "kod". Wiadomość ta powinna zostać przedłożona sprzedawcy, aby dostarczyć kupującemu sprzedany na aukcji towar.

 

Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut przed zakończeniem aukcji, złożona zostaje oferta zakupu, aukcja będzie automatycznie przedłużona o 2 minuty. Po wygraniu aukcji, kupujący ma 24 godziny na dokonanie płatności za wygraną aukcję. W przeciwnym razie, aukcja może zostać otwarta przez sprzedawcę na nowo. Złożone do tego momentu oferty uznaje się za nieważne.

 

Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników transakcji (Sprzedawcę i Licytantów) do momentu zakończenia transakcji albo do odrzucenia ich przez sprzedawcę. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem transakcji:

 

 • na prośbę licytanta,

 

 • z powodu braku kontaktu z licytantem (np. z powodu niepoprawnych danych),

 

 • z innych uzasadnionych przyczyn, dla których licytant nie budzi zaufania sprzedawcy.

 

Zakończenie transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana.

 

Sprzedawca może w każdym czasie zamknąć transakcję, wówczas zwycięzców transakcji ustala się  według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie towaru, sprzedawca w drodze wyjątku może zakończyć transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez licytantów oferty.

 

Jeżeli w chwili zakończenia transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Handlowych, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na kontach sprzedawcy i kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu transakcji wysyłane drogą e-mail mają charakter informacyjny. Natomiast zakończenie transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia.

 

Koszty wysyłki są wymienione w warunkach dostawy. Jeśli kosztów wysyłki nie określono, nie są one zawarte w końcowej cenie aukcji, a sprzedawca może obciążyć kupującego jedynie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

§5 OPŁATY I PROWIZJE

Usługi świadczone przez GP Sport Marketing w ramach odendo.pl są odpłatne.

 

Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest okres 6 tygodni .

 

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez GP Sport Marketing w ramach odendo.pl uiszczane są przez użytkownika na rachunek bankowy wskazany przez GP Sport Marketing.


 

 

Obliczanie prowizji odbywa się na podstawie z sumowanych cen aukcyjnych jako cen końcowych.

 

Poszczególne ceny aukcyjne jako ceny końcowe są przelewane przez odpowiednich Kupujących na konto wskazane przez GP Sport Marketing (odendo.pl).

 

Po zakończeniu danego okresu aukcyjnego, sprzedawca zobowiązuje się oddać taki procent prowizji na jaki umówiono się w umowie.

 

GP Sport Marketing jest uprawniona do zatrzymania prowizji po odliczeniu opłaty wpisowej na swoim koncie firmowym. GP Sport Marketing ma prawo do zaksięgowania na swoim koncie wszelkich naliczonych odsetek.

§6 INNE WARUNKI

GP Sport Marketing informuje sprzedawców o niespodziewanej awarii systemu.

 

Jedynie w przypadku nieprzewidzianej awarii systemu, ale nie w celu konserwacji, GP Sport Marketing przedłuża oferty aukcyjne o około 24 h, które w okresie awarii systemu wygasły.

Z kolei oferty, które wygasły w czasie prac konserwatorskich lub w inny sposób zostały przez te prace naruszone nie zostaną przedłużone.

§7 ROZWIĄZANIE UMOWY

 

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z GP Sport Marketing (dotyczącą określonego konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych -nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:

 

 • Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.

 

 • Użytkownik posiada wgląd do konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających uregulować należności wobec GP Sport Marketing i sfinalizować umowy zawarte w wyniku transakcji.

 

Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez GP Sport Marketing za wypowiedzeniem, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Ważnym powodem jest w szczególności:

 

 • przekazywanie przez użytkownika osobom trzecim swoich danych logowania, w celu udostępnienia tym ze osobom możliwości korzystania z platformy aukcyjnej,

 

 • szkodzenie przez użytkownika GP Sport Marketing lub innym użytkownikom,

 

 • naruszanie postanowień umowy lub Ogólnym Warunkom Handlowym.

Rozwiązanie przez użytkownika umowy z GP Sport Marketing (dotyczącej określonego konta) odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej transakcji, w której użytkownik uczestniczył korzystając z danego konta.

§8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

GP Sport Marketing nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach odendo.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Ogólnych Warunków Handlowych.

 

GP Sport Marketing nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników oraz zdolność sprzedających do ich sprzedaży, a także za wypłacalność użytkowników składających oferty kupna.

 

GP Sport Marketing nie ponosi także odpowiedzialności za niezawarcie przez użytkowników umowy.

 

GP Sport Marketing nie sprawdza towarów oferowanych w ramach transakcji. Zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości towaru albo usunięcia transakcji, o czym informuje sprzedającego oraz licytantów.

 

GP Sport Marketing może usunąć transakcję lub zakończyć przed czasem transakcję w przypadku, gdy czynności związane z transakcją naruszają postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych, obowiązujące przepisy prawa lub też negatywnie wpływają na dobre imię odendo.pl. Wskutek usunięcia transakcji informacje dotyczące tej transakcji

(w szczególności treść zawarta na stronie transakcji) przestają być dostępne w odendo.pl, dalsze czynności w ramach tej transakcji są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności licytantów nie wywołują skutku.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

GP Sport Marketing zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych w każdym czasie bez podania przyczyny ze skutkiem na przyszłość. W tym przypadku GP Sport Marketing będzie powiadamiać sprzedawców o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail. Zmienione Ogólne Warunki Handlowe uważa się za przyjęte, jeśli użytkownik w ciągu 14 dni od otrzymania / odbioru wiadomości e-mail nie złożył sprzeciwu. Jeżeli sprzedawca złoży sprzeciw, GP Sport Marketing upoważnia sprzedawcę do złożenia wypowiedzenia.

 

Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są ,albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub OWH zawierać będą lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych


Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są ,albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub OWH zawierać będą lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozos- tałych postanowień OWH. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość OWH bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

 

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy użytkownikiem, a GP Sport Marketing, której przedmio-  tem są usługi świadczone przez GP Sport Marketing w ramach odendo.pl na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez GP Sport Marketing w ramach odendo.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę GP Sport Marketing.

zaloguj się i licytuj
Zarejestruj swój klub Zarejestruj firme